Kérdése van? Hívjon minket! +36 24 510 210

Vásárlási feltételek

Általános szerződési feltételek
1. Érvényesség

1.1. A jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) rendelkezéseit minden olyan ajánlatra, illetve értékesítési ügyletre, szerződésre alkalmazni kell, amelyek során a Sto Építőanyag Kft. (2330 Dunaharaszti, Jedlik Ányos u. 17.), mint Eladó és úgy is, mint Szállító (továbbiakban Eladó) a Vevőivel/Megrendelőivel (a továbbiakban Vevő) (együtt: Felek) részére áruértékesítést végez. Amennyiben a jelen ÁSZF által nem szabályozott kérdésekben, illetve a jelen ÁSZF rendelkezéseitől eltérő más feltételekkel kívánnak a Felek szerződést kötni, úgy együttműködésüket külön írásbeli megállapodásban rögzítik.

1.2. Jelen általános szerződési feltételek (ÁSZF), mint melléklet elválaszthatatlan részét képezi minden olyan áru értékesítési szerződéseknek vagy megrendeléseknek, amelyeket az Eladó bármely Vevővel köt áruértékesítésre, építőanyagok eladására. Jelen ÁSZF, ill. a mindenkori hatályos ÁSZF az eladó honlapján megtekinthető.

1.3. Jelen ÁSZF, ill. a mindenkori hatályos ÁSZF érvényes az Eladó minden ajánlata, visszaigazolása esetében is és azzal együtt értelmezendő. Az ÁSZF rendelkezéseitől csak abban az esetben lehet eltérni, ha a Vevővel megkötött érvényes szerződés kifejezetten másként szabályozza.

1.4. Az eladói ÁSZF rendelkezések elfogadásának minősül, ha a Vevő az Eladó megrendelőlapjának felhasználásával vagy elektronikus levélben rendelést ad le, vagy az Eladó ajánlatát elfogadja, és az ÁSZF-fel kapcsolatban nem jelez véleményeltérést.

1.5. A Vevő bármilyen ráutaló magatartását (termék megrendelése, megvásárlása, átvétele, vételár kifizetése) a Felek úgy tekintik, hogy a jelen ÁSZF tartalmát a Vevő megismerte, azt elfogadta, az ÁSZF külön aláírása nélkül is.

2. Szerződés tárgya

2.1. A megrendelés tárgya lehet az Eladó bármely olyan forgalmazott terméke, amelynek írásos megrendelése során a megrendelőlapon vagy az elektronikus levélben Vevő megadta az anyag nevét, cikkszámát, mennyiségét és egységárát.

2.2. Felek megállapodnak, hogy az Eladó a Vevő részére építőanyagokat, és árukat (továbbiakban építőanyag) értékesít, ill. kiszállít (továbbiakban szolgáltatás) áru- és raktárkészlete valamint a közvetített áruk és szolgáltatások alapján, a részére megküldött írásos megrendelések szerint.

2.3. Eladó kötelezettséget vállal a termékértékesítés ill. szolgáltatás jelen ÁSZF szerinti teljesítésére. Vevő kötelezettséget vállal a vételár megfizetésére és Eladó kérése esetén a fizetési kötelezettségének biztosítására és Eladó részére közhiteles pénzügyi adatok szolgáltatására. Vevő a szerződés/megrendelés aláírásával kijelenti azt, hogy ellene nem kezdeményeztek végrehajtási-, felszámolási-, végelszámolási eljárást, Vevőnek adótartozása nincs, a szolgáltatott adatok a valóságnak mindenben megfelelnek. Vevő haladéktalanul köteles tájékoztatni az Eladót, ha ilyen eljárások indultak ellene, amely tájékoztatás elmaradása szerződésszegést és büntetőjogi következményt von maga után.

2.4. Eladó árukészletének és a beszerezhető építőanyagok ismeretében, gyors ügyintézés útján visszaigazolja Vevő rendeléseit. A szerződés a visszaigazolásban foglalt feltétételek szerint jön létre. Eladó az általa forgalmazott építőanyagok, érvényben levő gyári nettó listaárából Vevőnek külön megállapodás alapján árengedményeket biztosíthat.

2.5. Eladó szavatolja, hogy a megrendelőlapon megjelölt termék

a.) megfelel a cég által megnevezett termékismertető szerinti minőségnek,

b.) felhasználhatósági határideje (szavatossági ideje) még nem járt le,

2.6. Eladó nem vállal szavatosságot a Vevő által tévesen megjelölt, vagy nem rendeltetésszerű célú felhasználás, valamint az előírt eljárásnak nem megfelelő módon történő alkalmazás (például nem megfelelő szerszám, hígító, vagy oldószer felhasználása, az alapfelület nem megfelelő minősége, előírt alapozás elhagyása, meg nem engedett anyaggal való összekeverés, minimálisan szükséges anyagmennyiség alatti felvitel, felhordás környezeti körülményeinek alkalmatlansága stb. miatt előállt hibák) esetén.

3. Teljesítés helye, határideje, fuvarozás

3.1. A teljesítés helye: A termékek átvételére az Eladó 2330 Dunaharaszti, Jedlik Ányos u. 17. sz. alatti székhelyén, vagy a 7629 Pécs Névtelen utca 1. alatti telephelyén, mint átvételi pontokon van lehetőség (helyben szállítás) A vevő a megrendelés leadásakor köteles megjelölni azt, hogy melyik átvételi ponton kívánja a termékeket átvenni. Átvételi pont megjelölésének hiányában a termékek a 2330 Dunaharaszti Jedlik Ányos u. 17. sz. alatt vehetők át.

3.2. A teljesítés ideje: az áru szállítására vonatkozó raktár kiadási bizonylat, vagy szállítólevél kiállításának, az Eladó által történő fuvaroztatás esetén az átvétel igazolásának dátuma.

3.3. Amennyiben a megrendelt terméket a Vevő szállítja el (helyben szállítás), úgy a fuvarozásról, a fuvareszköz biztosításáról a Vevő saját költségére köteles gondoskodni.

3.4. Amennyiben a Vevő a termékeket szállítással rendeli meg, úgy a 209/2013 (VI.18.) Korm. rendeletben meghatározott kötelezettségek alapján az adott fuvarban kiszállított áru értékének 1%-a kerül útdíj címén számlázásra az Eladó részéről. A Vevőnek fuvarigényét legalább két munkanappal (48 órával) előre írásban kell bejelentenie az Eladó felé a rendeltetési hely - cím és a címzett - pontos megjelölésével. A Vevő a rendeltetési helyre vonatkozó és a szállítás teljesítésével kapcsolatos közléseiben bekövetkező változásokat megfelelő időben, de legkésőbb az igényelt szállítást megelőző 24 órával, köteles írásban jelezni. A Vevő a szállítás teljesítésével kapcsolatos közléseiért, illetve az azokban bekövetkező változások megfelelő időben történő bejelentéséért felelőséggel tartozik és a pontatlan, vagy késedelmes közlésből eredő költségeket és egyéb károkat köteles megtéríteni az Eladó részére. Vevő tudomásul veszi. hogy az Eladó csak Magyarország területén vállal kiszállítást.

3.5. A Vevő köteles gondoskodni arról, hogy a rendeltetési helyen a kirakodáshoz megfelelő technikai felszerelés és személyzet rendelkezésre álljon, a szállító jármű kirakodása várakozási idő és más akadály nélkül megtörténjen, a kirakodás helyéül szolgáló raktár befogadó képes legyen, illetve, hogy egy erre felhatalmazott személy készen álljon a kirakodáshoz szükséges intézkedések megtételére, a teljesítés igazolására.

3.6. Mentesül az Eladó a késedelmes teljesítés miatti felelősség alól vis major esetén, ha teljesítési határidő elmulasztását valamilyen ellenállhatatlan erő okozta. Ilyen akadálynak tekintendő még az áru fuvarozásának üzemkörébe eső sztrájk, vagy zavargás, vagy hatósági intézkedés miatt fellépő késedelem, stb.

3.7. Eladó vállalja, hogy amennyiben a teljesítési határidő előtt már ismertté válik, hogy kötelezettségét nem tudja teljesíteni, úgy erről azonnal értesíti a Vevőt. Ebben az esetben a Vevő is köteles az áru késedelme miatt előálló kára enyhítésére minden szükséges intézkedést megtenni.

3.8. Eladó azzal a feltétellel igazolja vissza a terméket a Vevő részére, ha a Vevő a kialakult háborús, COVID-19 koronavírus-járvány miatt kialakult helyzetet, illetve a nemzetközi piacon kialakult alapanyag ellátottsági helyzetet un. vis-maior helyzetnek (azaz nem Eladó  részére felróhatónak és nem Eladó felelősségi körébe tartozónak) tekinti az alábbi estetekben:

 • amennyiben a járvány és/vagy alapanyaghiány miatt a kivitelezéshez szükséges anyagokat Eladó határidőre nem tudja beszerezni,
 • amennyiben Eladó árajánlatában szereplő alapanyagok beszerzési ára 5%-ot meghaladó mértékben emelkedik a járvány miatt,
 • amennyiben a szerződéskötés napján érvényes EURO/Ft MNB közép árfolyam 1,5%-ot meghaladóan növekszik,
 • amennyiben a munkaerő szabad mozgását a hatósági előírások a járvány miatt korlátozzák,
 • amennyiben Eladó kapacitása a járvány következtében lecsökken,
 • amennyiben Eladó munkavégzését a hatósági előírások a járvány miatt korlátozzák.

Vevő a fenti vis-maior (azaz nem Eladó részére felróható és nem Eladó felelősségi körébe tartozó) helyzetet Eladó érdekkörén kívüli akadályoztatásának tekinti és elfogadja, hogy Eladó a szállítási határidőket az akadályoztatás napjainak számával módosíthatja.

Ha és amennyiben a fenti vis-maior helyzet miatt Eladó  ajánlatában és/vagy visszaigazolásában szereplő anyagok, beszerzési ára 5%-ot meghaladó mértékben emelkedik, úgy Eladó jogosult a termék vételárát ugyanilyen mértékben egyoldalúan megemelni, vagy ha ezt az áremelést a Vevő nem fogadja el, úgy az ajánlatát és/vagy visszaigazolását jogkövetkezmény nélkül visszavonni.

4. Csomagolás, rakodás

4.1. Eladó termékeit olyan göngyölegbe (általában fémdoboz, műanyag kanna vagy vödör, hordó, papírzsák, stb.) csomagolja, amely az árut a szükséges mértékben megvédi az előírás szerinti tárolás, szállítás és kíméletes kézi vagy targoncás rakodás közben előforduló károsodásoktól. Vevő tudomásul veszi és elfogadja, hogy Eladó gyárilag lezárt csomagolási egységet nem bont meg.

4.2. Amennyiben a termék átadása raklapos kiszerelésben történik, úgy Eladó az MSZ 1988-85 számú szabványnak megfelelő nyers, natúr fa EUR jelöléssel ellátott raklapon adja át az árut. Eladó a vételáron felül raklaponként a mindenkori érvényes árlistájában szereplő áron raklapdíjat számláz ki a Vevő részére. Amennyiben a Vevő a raklapot az átvételkor meglévő állapotban (sérülésmentesen) szállítja vissza az Eladónak a vásárlástól számított 3 hónapon belül, úgy az Eladó a  teljes kiszámlázott raklapdíjat jóváírja, ill. visszafizeti Vevőnek. Felek rögzítik, hogy sérült, hiányos, elszíneződött raklapot az Eladó nem vásárol vissza.

4.3. Az Eladó a 3.1. pontbeli teljesítési helyen az árut kérésre a Vevő járművére felrakja, mely szolgáltatást árai már tartalmazzák. A Vevő által megjelölt címre történő kiszállításra kerülő áru kirakodásáról azonban a Vevő saját maga köteles gondoskodni.

5. Átadás-átvétel, felelősség átszállás

5.1. A Vevő vagy megbízottja (pl. a Vevő által megbízott fuvarozó) köteles helyben szállítás és vevői elszállítás esetén a teljesítés helyén, az Eladó kiszállítása esetén pedig a szállítási címen az áru mennyiségét ellenőrizni darabszám, vagy csomagolási egységek száma alapján. A termékek a csomagoláson lévő  árujelző (címkéje) szerinti azonosíthatók. Minőségellenőrzés céljából a csomagolási egységeket az átadás során az Eladó nem bontja fel, laboratóriumi ellenőrzést nem végez. Az áru minőségének végleges ellenőrzése közvetlenül az áru felhasználása előtt történik.

5.2. Vevő köteles a fentiek alapján az áru tulajdonságairól az átvételkor a tőle és a mindenkori gyakorlatnak megfelelő elvárható módon meggyőződni. A minőség ellenőrzés körében a szemmel látható csomagolási sérüléseket az átvétel során azonnal köteles jelezni, ennek elmulasztása esetén az Eladó csomagolási, szállítási hibákért az átvétel után reklamációt nem fogad el. Vevő köteles az átvett árut szakszerűen szállítani, tárolni és rendeltetésének megfelelően, a technológiai utasítások figyelembe vétele mellett felhasználni, beépíteni.

5.3. Az áru mennyiségéért és az átadáskori sérülés mentességéért   való felelősség az áru átvételét igazoló okmány (szállítólevél, átvételi elismervény) aláírásával száll át a Vevőre. Az átadást követően Eladó mennyiségi vagy sérülésből származó reklamációt csak abban az esetben fogad el, amennyiben ez a szállítólevélre, átvételi elismervényre, előzetesen feljegyzésre került.

5.4. Eladó kijelenti, hogy az általa értékesített építőanyagok megfelelnek a magyar szabványoknak, és azokra forgalmazási engedéllyel rendelkezik.

5.5. Vevő köteles az építőanyagok átvételét követően észlelt minőségi hibákat haladéktalanul, legkésőbb 1 (egy) munkanapon belül az Eladó részére írásban közölni, a hiba körülményei tekintetében részletes, írásban történő tájékoztatást adni és az Eladó részére lehetőséget biztosítani annak kívánság szerinti megtekintésére. Amennyiben Vevő nem biztosítja az Eladó részére a hibás áru megtekintését, úgy az Eladó a hibás teljesítést nem fogadja el.

5.6. Az áru tulajdonjoga az ellenértékének kifizetésével száll át a Vevőre, a vételár teljes kiegyenlítéséig az Eladó a tulajdonjogát fenntartja. Vevő tudomásul veszi, hogy a 5.3. pontbeli felelősség átszállásával a Vevő még nem válik az árunak a tulajdonosává.

5.7. Amennyiben a Vevő a megrendelt terméket a megrendelésben és annak visszaigazolásában foglalt határidőnek megfelelően – felhasználási, tárolási lehetőség hiányában, illetve más, eladó érdekkörén kívül felmerülő okból – átvenni nem tudja, úgy azt tárolási díj ellenében elszállításig Eladó raktározza, ugyanakkor a tárolás megkezdésekor tárolási nyilatkozat kiadásával egyidőben jogosult az áru értékének kiszámlázására. Vevő a tárolási nyilatkozatban foglaltaknak megfelelően köteles a számlák ellenértékét megfizetni. A tárolási díj mértéke naponta: a megrendelt áru Vevő által elfogadott árajánlatban szereplő árának 0,5 %-a, de maximum 10 %-a. Eladó a tárolási díj teljes összegét jogosult a Vevővel szemben érvényesíteni, Vevő felé fennálló tartozásaiba beszámítani.

6. Árak és fizetési feltételek

6.1. Az Eladó a teljesítést követően a jogszabályoknak megfelelő adattartalommal állítja ki a Vevő részére a számlát.

6.2. Fizetési határidő a felhasználatlan hitelkerettel rendelkező és az áru értékesítési szerződéssel rendelkező Vevők esetén a számla kiállításától számított 8 nap, amennyiben a felek között nincs más érvényben lévő megállapodás a fizetési határidőre vonatkozólag. A számlához csatolni kell a Vevő által aláírt szállítólevelet vagy átvételi elismervényt.

6.3. A Vevő köteles a kiszámlázott összeget az Eladónak a számlán feltüntetett bankszámlájára átutalni a számlán szereplő fizetési határidőn belül. Késedelmes fizetés esetén a Vevő a Ptk. 6:155. § (1) bekezdésében meghatározott mértékű késedelmi kamatot köteles megfizetni az Eladó részére.

7. Vitás ügyek rendezése

7.1. Felek a szerződéseik, megrendelések teljesítése során felmerült jogvitájuk esetére perértéktől függően a Budai Központi Kerületi Bíróság, illetve a Székesfehérvári Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki.

7.2. Jelen szerződésre a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. tv.) rendelkezései az irányadók. Az Eladó adatvédelmi és adatkezelési szabályzata az Eladó honlapján megtekinthető.

8. Egyéb feltételek

8.1. Felek közt szerződéses jogviszony az Eladó által adott ajánlat Vevő általi elfogadásával, vagy a Vevő által leadott megrendelés Eladó általi visszaigazolásával, vagy a felek között megkötött áru értékesítési szerződés aláírásával jön létre.

8.2. Felmondás, illetve szerződéskötéstől való elállás esetén a másik félnek okozott károkat meg kell téríteni. Okozott kárnak kell tekinteni többek között pl. az import fuvarozási költséget, vagy visszaszállítási költséget, raktározási költséget és a megrendeléssel, árumozgatással járó költséget.

8.3. Felek jelen szerződést, határozatlan időre kötik, melyet rendes felmondással, a másik félhez, tértivevényesen-ajánlott levél útján, 30 naptári napos felmondási határidővel lehet felmondani. Felek kötelesek egymással a felmondási idő alatt elszámolni. Felek a szerződés megkötését követően is kötelesek a piaci magatartáshoz tartani magukat, a másik félről tudomásukra jutott üzleti titkot a szerződés megszűnését követően is megtartani.

8.4. Eladó fenntartja magának a jogot, hogy jelen ÁSZF-et egyoldalúan módosítsa, a mindenkori hatályos ÁSZF-et az Eladó honlapján megtekinthető. A szerződés rendkívüli felmondással súlyos szerződésszegés esetén mondható fel.

Felek súlyos szerződésszegésnek minősítik, a fizetési kötelezettség határidejének eredménytelen lejártát, a Vevő képviselője vagy Vevő megbízottjának Eladó által kifogásolt magatartását, Eladó felhívására Vevő fizetési kötelezettségének biztosítására nyújtandó biztosíték eredménytelenségét, Vevő pénzügyi adatközlésének megtagadását.

8.5. Felek kijelentik, hogy a jelen szerződésben foglaltak akaratukkal mindenben megegyezik és a szerződés aláírásakor semminemű kényszerhatás alatt nem álltak. Szerződő felek kijelentik, hogy szerződéskötési képességük korlátozva nincs.

Felek a jelen szerződést elolvasták, megértették, és mint mindenben akaratukkal megegyezőt, jóváhagyólag aláírták.

Jelen ÁSZF 2021. szeptember 01-től visszavonásig, ill. annak módosításáig (új hatályos ÁSZF az Eladó honlapján történő közzétételéig) van érvényben.

Adatkezelési tájékoztató
1./ BEVEZETÉS

Social média adatkezelési tájékoztatók:

Facebook adatkezelési tájékoztató

Youtube adatkezelési tájékoztató

Instagram adatkezelési tájékoztató

TARTALOMJEGYZÉK

1./ BEVEZETÉS

2./ AZ ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE

3./ ADATFELDOLGOZÓK MEGNEVEZÉSE

3.1./ Sto Építőanyag Kft. IT szolgáltatója

3.2./ Postai szolgáltatások, kézbesítés, csomagküldés

4./ AZ ADATKEZELÉS JOGSZERŰSÉGÉNEK BIZTOSÍTÁSA

4.1./ Adatkezelés az érintett hozzájárulása alapján

4.2./ Jogi kötelezettség teljesítésén alapuló adatkezelés

4.3./ Az érintett jogainak elősegítése

5./ LÁTOGATÓI ADATKEZELÉS A TÁRSASÁG HONLAPJÁN

5.1./ TÁJÉKOZTATÁS SÜTIK (COOKIE) ALKALMAZÁSÁRÓL

5.2./ Általános tájékoztatás a sütikről

5.3./ A sütik fajtái

5.4./ A sütik használata

5.5./ Tájékoztatás a Társaság honlapján alkalmazott sütikről, illetve a látogatás során létrejövő adatokról

6./ TÁJÉKOZTATÁS AZ ÉRINTETT SZEMÉLY JOGAIRÓL

6.1./. Az érintett jogai röviden összefoglalva

7./ KEZELT ADATOK KÖRE, ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGCÍME, IDŐTARTAMA

8./ ADATBIZTONSÁG

9./ JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK

 

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (a továbbiakban: Rendelet) előírja, hogy az Adatkezelő megfelelő intézkedéseket hozzon annak érdekében, hogy az érintett részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa, továbbá, hogy az Adatkezelő elősegíti az érintett jogainak a gyakorlását.

A Sto Építőanyag Kft. elkötelezett a személyes adatok védelmének biztosítása iránt. Társaságunk, mint adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen tájékoztatás tartalmát, továbbá kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen tájékoztatóban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.

Az érintett előzetes tájékoztatási kötelezettségét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 2011. évi CXII. törvény is előírja.

Az alábbiakban olvasható tájékoztatással a Sto Építőanyag Kft. e jogszabályi kötelezettségének tesz eleget.

A Sto Építőanyag Kft. az adatvédelem terén az Európai Parlament és a Tanács természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) 2016/679 rendeletének rendelkezéseit az adatkezelés során minden körülmények között szem előtt tartja.

Jelen dokumentum az Ön személyes adatainak kezeléséről és az azzal kapcsolatos jogairól ad az Európai Unió és a hazai jogszabálynak megfelelő tájékoztatást.

A jelen tájékoztatást közzé kell tenni a Sto Építőanyag Kft. honlapján, vagy az érintett személy részére kérésére meg kell küldeni.

A Sto Építőanyag Kft adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos hazai jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

 • 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Info tv.)
 • 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.)
 • 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről (Fgytv.)
 • 2000. évi C. törvény a számvitelről (Sztv.)
 • 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker tv.)
 • 2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.)
2./ AZ ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE

Jelen tájékoztatás kiadója, egyben az Adatkezelő:

Cégnév:  Sto Építőanyag Kft.
Székhely:  2330 Dunaharaszti, Jedlik Ányos u 17.
Cégjegyzékszám: 13 09 079457
Adószám:   10415560-2-13
Honlap: www.sto.hu
Telefonszám: +36 24 510 210
E-mail elérhetőség: info.hu@sto.com
Ügyvezető: Hargitai Zsolt
Adatvédelmi tisztviselő:  Zelei Adrienn
Elérhetősége:    +36 30 933 2747

(a továbbiakban: Társaság)

3./ ADATFELDOLGOZÓ MEGNEVEZÉSE

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel; (Rendelet 4. cikk 8.)

Az adatfeldolgozó igénybevételéhez nem kell az érintett előzetes beleegyezése, de szükséges a tájékoztatása. Ennek megfelelően a következő tájékoztatást adjuk:

3.1./ A Sto Építőanyag Kft. IT szolgáltatója

A Sto Építőanyag Kft. a honlapja fenntartásához és kezeléséhez adatfeldolgozót vesz igénybe, aki az IT szolgáltatásokat (tárhelyszolgáltatás) biztosítja, és ennek keretében – a vele fennálló szerződésünk tartamáig – kezeli a honlapon megadott személyes adatokat, az általa végzett művelet a személyes adatok tárolása a szerveren.

Ezen adatfeldolgozó megnevezése:

Sto SE & Co. KGaA

Ehrenbachstr. 1.

D-79780 Stühlingen

Tel.: +49 77 44 57-0

Web: https://www.sto.de

E-mail: infoservice@sto.com

3.2./ Postai szolgáltatások, kézbesítés, csomagküldés

Ezen adatfeldolgozók a Sto Építőanyag Kft-től megkapják a megrendelt termék, brossúra, tájékoztató anyag kézbesítéséhez szükséges személyes adatokat (érintett neve, címe, telefonszáma, e-mail címe), és ennek felhasználásával kiszállítják a megrendelt terméket.

Ezen szolgáltatók belföldi szállítás esetén:

Cégnév: Magyar Posta Zrt.

Székhely: 1136 Budapest, Dunavirág u. 2-6.

Cégjegyzékszám: 01-10-042463

Adószám: 10901232-2-44

 

Fuvarozók:

 

Cégnév: TEHERBÍRÓ Kft

Székhely: 2335 Taksony, Szent Mihály u. HRSZ.:2761

Adószám: 13691987-2-13

 

Cégnév: BÍRÓ Zoltán Egyéni vállalkozó

Székhely: 2335 Taksony, Szent Mihály u. HRSZ.:2761

Adószám: 61445723-2-33

 

Cégnév: Kemencei Istvánné E.V.

Székhely: 2363 Felőpakony, Zrínyi u. 14

Adószám: 50331774-2-33

 

Cégnév: Kovács Zoltán E.V.

Székhely: 2363 Budapest, Arany János u. 11/A

Adószám: 67039199-2-33

 

Cégnév: Kalicka József Belföldi és Nemzetközi Árufuvarozó

Székhely: 2317 Szigetcsép, Jókai u. 33

Adószám: 50765546-2-33

 

Cégnév: Kalicka-Fuvar 20018 Kft.

Székhely: 2316 Tököl, Csép út 140

Adószám: 26495341-2-13

 

Cégnév: MOVITIA KFT.

Székhely: 5243 Tiszaderzs, Korona u. 9

Adószám: 14572285-2-16

 

Cégnév: TANDEM PLUSSZ KFT.

Székhely: 2315 Szigethalom, Mű út 270

Adószám: 10665624-2-13

 

Cégnév: CSALLÓ TRANS BT.

Székhely: 1078 Budapest, Marek József u. 31

Adószám: 28393221-2-42

 

Cégnév: 24H PARCEL ZRT.

Székhely: 1106 Budapest, Fehér út 10

Adószám: 25885062-2-42

 

Cégnév: KAPONYA ÉS TÁRSA KFT.

Székhely: 7624 Pécs, Szigeti út 38.

Adószám: 13094720-2-02

 

Cégnév: LION-TRANS KFT

Székhely: 2840 Oroszlány, Tópart utca 7. fsz.3

Adószám: 11631293-2-11

 

Cégnév: Gopet Trans EOOD

Székhely: 1532 Sofia, Kazichene 7 vega str.

Adószám: BG831689341

 

Cégnév: E VAN WIJK S.R.L.

Székhely: 407042 Cluj Napoca, Str. Clujului nr 7

Adószám: RO6654810

 

Szállítók, akik vállalnak helyszínre szállítást is:

 

Cégnév: EJOT Hungaria Kft

Székhely: 1239 Budapest, Ócsai út 1-3

Adószám: 12168147-2-43

 

Cégnév: AUSTROTHERM Kft

Székhely: 9028 Győr, Fehérvári út 75

Adószám: 10489828-2-08

 

Cégnév: Paroc Polska Sp. z o.o.

Székhely: 62-240 Trzemeszno, Gnieżnieńska 4.

Adószám: PL5261872546

 

Cégnév: Fischer Hungária Rögzítőrendszereket Forgalmazó Bt.

Székhely: 1117 Budapest, Szerémi út 7.

Adószám: 10415560-2-13

 

Cégnév: MC-Bauchemie Kft.

Székhely: 1117 Budapest, Hengermalom u 47/a

Adószám: 10959651-2-43

 

Cégnév: ROCKWOOL Hungary Kft.

Székhely: 8300 Tapolca, Keszthelyi út 53.

Adószám: 10233627-2-19

 

Cégnév: KNAUF Insulation Kft.

Székhely: 8901 Zalaegerszeg, Alsónemesapáti Ipartelep

Adószám: 10300703-2-20

 

4./ AZ ADATKEZELÉS JOGSZERŰSÉGÉNEK BIZTOSÍTÁSA

4.1./           Adatkezelés az érintett hozzájárulása alapján

(1) Amennyiben a Sto Építőanyag Kft. hozzájáruláson alapuló adatkezelést kíván végezni, az érintett hozzájárulását személyes adatai kezeléséhez az adatkezelési szabályzatban meghatározott adatkérő lap vagy kérdőív szerinti tartalommal és tájékoztatással kell kérni.

(2) Hozzájárulásnak minősül az is, ha az érintett a Sto Építőanyag Kft. internetes honlapjának megtekintése során bejelöl egy erre vonatkozó négyzetet, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások igénybevétele során erre vonatkozó technikai beállításokat hajt végre, valamint bármely egyéb olyan nyilatkozat vagy cselekedet is, amely az adott összefüggésben az érintett hozzájárulását személyes adatainak tervezett kezeléséhez egyértelműen jelzi. A hallgatás, az előre bejelölt négyzet vagy a nem cselekvés ezért nem minősül hozzájárulásnak.

(3) A hozzájárulás az ugyanazon cél vagy célok érdekében végzett összes adatkezelési tevékenységre kiterjed. Ha az adatkezelés egyszerre több célt is szolgál, akkor a hozzájárulást az összes adatkezelési célra vonatkozóan meg kell adni.

(4)   Ha az érintett hozzájárulását olyan írásbeli nyilatkozat keretében adja meg, amely más ügyekre is vonatkozik – pl, értékesítési, szolgáltatási szerződés megkötése – a hozzájárulás iránti kérelmet ezektől a más ügyektől egyértelműen megkülönböztethető módon kell előadni, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világos és egyszerű nyelvezettel. Az érintett hozzájárulását tartalmazó ilyen nyilatkozat bármely olyan része, amely sérti a Rendeletet, kötelező erővel nem bír.

(5) A Sto Építőanyag Kft. nem kötheti szerződés megkötését, teljesítését olyan személyes adatok kezeléséhez való hozzájárulás megadásához, amelyek nem szükségesek a szerződés teljesítéséhez.

(6) A hozzájárulás visszavonását ugyanolyan egyszerű módon kell lehetővé tenni, mint annak megadását.

(7) Ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, az adatkezelő a felvett adatokat a törvény eltérő rendelkezésének hiányában a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.

4.2./ Jogi kötelezettség teljesítésén alapuló adatkezelés

(1) A jogi kötelezettségen alapuló adatkezelés esetén a kezelhető adatok körére, az adatkezelés céljára, az adatok tárolásának időtartamára, a címzettekre az alapul szolgáló jogszabály rendelkezései irányadók.

(2) A jogi kötelezettség teljesítése jogcímén alapuló adatkezelés az érintett hozzájárulásától független, mivel az adatkezelést jogszabály határozza meg. Az érintettel az adatkezelés megkezdése előtt ezesetben közölni kell, hogy az adatkezelés kötelező, továbbá az érintettet az adatkezelés megkezdése előtt egyértelműen és részletesen tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, arról, ha az érintett személyes adatait az adatkezelő a rá vonatkozó jogi kötelezettség alapján kezeli, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is. Kötelező adatkezelés esetén a tájékoztatás megtörténhet az előbbi információkat tartalmazó jogszabályi rendelkezésekre való utalás nyilvánosságra hozatalával is.

4.3./ Az érintett jogainak elősegítése

A Társaság valamennyi adatkezelése során köteles biztosítani az érintett jogainak gyakorlását.

5./ LÁTOGATÓI ADATKEZELÉS A TÁRSASÁG HONLAPJÁN

5.1./ TÁJÉKOZTATÁS SÜTIK (COOKIE) ALKALMAZÁSÁRÓL

A honlapra látogatót a honlapon tájékoztatni kell a sütik alkalmazásáról, és ehhez – a technikailag elengedhetetlenül szükséges munkamenet (session) sütik kivételével – a hozzájárulását kell kérni.

5.2./ Általános tájékoztatás a sütikről

5.2.1./   A süti (angolul cookie) egy olyan adat, amit a meglátogatott weboldal küld a látogató böngészőjének (változónév-érték formában), hogy az eltárolja és később ugyanaz a weboldal be is tudja tölteni a tartalmát. A sütinek lehet érvényessége, érvényes lehet a böngésző bezárásáig, de korlátlan ideig is. A későbbiekben minden HTTP(S) kérésnél ezeket az adatokat is elküldi a böngésző a szervernek. Ezáltal a felhasználó gépén lévő adatokat módosítja.

5.2.2./   A süti lényege, hogy a weboldalszolgáltatások természeténél fogva szükség van arra, hogy egy felhasználót megjelöljön (pl., hogy belépett az oldalra) és annak megfelelően tudja a következőkben kezelni. A veszélye abban rejlik, hogy erről a felhasználónak nem minden esetben van tudomása és alkalmas lehet arra, hogy felhasználót kövesse a weboldal üzemeltetője vagy más szolgáltató, akinek a tartalma be van építve az oldalban (pl. Facebook, Google Analytics), ezáltal profil jön létre róla, ebben az esetben pedig a süti tartalma személyes adatnak tekinthető.

5.3./ A sütik fajtái:

5.3.1./   Technikailag elengedhetetlenül szükséges munkamenet (session) sütik: amelyek nélkül az oldal egyszerűen nem működne funkcionálisan, ezek a felhasználó azonosításához, pl. annak kezeléséhez szükséges, hogy belépett-e, mit tett a kosárba stb. Ez jellemzően egy session-id letárolása, a többi adat a szerveren kerül tárolásra, ami így biztonságosabb. Van biztonsági vonatkozása, ha a session süti értéke nem jól van generálva, akkor session-hijacking támadás veszélye fennáll, ezért feltétlenül szükséges, hogy megfelelően legyenek ezek az értékek generálva. Más terminológiák session cookie-nak hívnak minden sütit, amik a böngészőből való kilépéskor törlődnek (egy session egy böngészőhasználat az elindítástól a kilépésig).

5.3.2./   Használatot elősegítő sütik: így azokat a sütiket szokták nevezni, amelyek megjegyzik a felhasználó választásait, például milyen formában szeretné a felhasználó az oldalt látni. Ezek a fajta sütik lényegében a sütiben tárolt beállítási adatokat jelentik.

5.3.3./ Teljesítményt biztosító sütik: bár nem sok közük van a “teljesítmény”-hez, általában így nevezik azokat a sütiket, amelyek információkat gyűjtenek a felhasználónak a meglátogatott weboldalon belüli viselkedéséről, eltöltött idejéről, kattintásairól. Ezek jellemzően harmadik fél alkalmazásai (pl. Google Analytics, AdWords, vagy Yandex.ru sütik). Ezek a látogatóról profilalkotás készítésére alkalmasak.

A Google Analytics sütikről itt tájékozódhat:

//developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage
A Google AdWords sütikről itt tájékozódhat:
//support.google.com/adwords/answer/2407785?hl=hu

5.4./  A sütik használata

A sütik használatának elfogadása, engedélyezése nem kötelező. Visszaállíthatja böngészője beállításait, hogy az utasítsa el az összes cookie-t, vagy hogy jelezze, ha a rendszer éppen egy cookie-t küld. A legtöbb böngésző ugyan alapértelmezettként automatikusan elfogadja a sütiket, de ezek általában megváltoztathatók annak érdekében, hogy megakadályozható legyen az automatikus elfogadás és minden alkalommal felajánlja a választás lehetőségét.
A legnépszerűbb böngészők süti beállításairól az alábbi linkeken tájékozódhat
• Google Chrome: //support.google.com/accounts/answer/61416?hl=hu
• Firefox: //support.mozilla.org/hu/kb/sutik-engedelyezese-es-tiltasa-amit-weboldak-haszn
• Microsoft Internet Explorer 11: //windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11
• Microsoft Internet Explorer 10: //windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-10-win-7
• Microsoft Internet Explorer 9: //windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-9
• Microsoft Internet Explorer 8: //windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-8
• Microsoft Edge: //windows.microsoft.com/hu-hu/windows-10/edge-privacy-faq
• Safari: //support.apple.com/hu-hu/HT201265
Mindezek mellett azonban felhívjuk a figyelmet arra, hogy előfordulhat, hogy bizonyos webhelyfunkciók vagy -szolgáltatások nem fognak megfelelően működni cookie-k nélkül.

5.5./  Tájékoztatás a Társaság honlapján alkalmazott sütikről, illetve a látogatás során létrejövő adatokról:

5.5.1./ A látogatás során kezelt adatkör: Társaságunk honlapja a weboldal használata során a látogatóról, illetve az általa böngészésre használt eszközről az alábbi adatokat rögzítheti és kezelheti:

 • az látogató által használt IP cím,
 • a böngésző típusa,
 • a böngészésre használt eszköz operációs rendszerének jellemzői (beállított nyelv),
 • látogatás időpontja,
 • a meglátogatott (al)oldal, funkció vagy szolgáltatás.
 • kattintás.

Ezeket az adatokat maximum 90 napig őrizzük meg és elsősorban biztonsági incidensek vizsgálatához használhatjuk.

5.5.2./ A honlapon alkalmazott sütik

5.5.2.1./ Technikailag elengedhetetlenül szükséges munkamenet (session) sütik: Az adatkezelés célja: a honlap megfelelő működésének biztosítása. Ezek a sütik ahhoz szükségesek, hogy a látogatók böngészhessék a weboldalt, zökkenőmentesen és teljes körűen használhassák annak funkcióit, a weboldalon keresztül elérhető szolgáltatásokat, így – többek között- különösen a látogató által az adott oldalakon végzett műveletek megjegyzését vagy a bejelentkezett felhasználó azonosítását egy látogatás során. Ezen sütik adatkezelésének időtartama kizárólag a látogató aktuális látogatására vonatkozik, a munkamenet végeztével, illetve a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépéről.

Ezen adatkezelés jogalapja az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalmi szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. CVIII. törvény (Elkertv.) 13/A. § (3) bekezdése, amely szerint a szolgáltató a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. A szolgáltatónak az egyéb feltételek azonossága esetén úgy kell megválasztania és minden esetben oly módon kell üzemeltetnie az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához és az e törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig.

5.5.2.2./     Használatot elősegítő sütik:

Ezek megjegyzik a felhasználó választásait, például milyen formában szeretné a felhasználó az oldalt látni. Ezek a fajta sütik lényegében a sütiben tárolt beállítási adatokat jelentik.

Az adatkezelés jogalapja a látogató hozzájárulása.

Az adatkezelés célja: A szolgáltatás hatékonyságának növelése, felhasználói élmény növelése, a honlap használatának kényelmesebbé tétele.

Ez az adat inkább a felhasználó gépén van, a weboldal csak hozzáfér és felismer(het)i általa a látogatót.

5.5.2.3./     Teljesítményt biztosító sütik: Információkat gyűjtenek a felhasználónak a meglátogatott weboldalon belüli viselkedéséről, eltöltött idejéről, kattintásairól. Ezek jellemzően harmadik fél alkalmazásai (pl. Google Analytics, AdWords).

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.

Az adatkezelés célja: a honlap elemzése, reklámajánlatok küldése.

6./ TÁJÉKOZTATÁS AZ ÉRINTETT SZEMÉLY JOGAIRÓL

6.1./ Az érintett jogai röviden összefoglalva:

 1. Átlátható tájékoztatás, kommunikáció és az érintett joggyakorlásának elősegítése
 2. Előzetes tájékozódáshoz való jog – ha a személyes adatokat az érintettől gyűjtik
 3. Az érintett tájékoztatása és a rendelkezésére bocsátandó információk, ha a személyes adatokat az adatkezelő nem tőle szerezte meg
 4. Az érintett hozzáférési joga
 5. A helyesbítéshez való jog
 6. A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)
 7. Az adatkezelés korlátozásához való jog
 8. A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség
 9. Az adathordozhatósághoz való jog
 10. A tiltakozáshoz való jog
 11. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást
 12. Korlátozások
 13. Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről
 14. A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (hatósági jogorvoslathoz való jog)
 15. A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog
 16. Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog
7./ Kezelt adatok köre, adatkezelés célja, jogcíme, időtartama

A Sto Építőanyag Kft. részére minden adatszolgáltatás önkéntesen vagy engedéllyel vagy jogos érdek alapján történik. Társaságunk kizárólag az üzleti kapcsolat fenntartása érdekében és ahhoz szükséges mértékben kér adatszolgáltatást, és ezen adatszolgáltatás csak kivételes esetben irányul személyes adatnak minősülő adatra. A Sto Építőanyag Kft. minden tőle telhetőt megtesz a tudomására jutott személyes adatok biztonsága érdekében, védi azokat a jogosulatlan hozzáférésektől, a nyilvánosságra hozataltól, törléstől vagy megsemmisüléstől. A Sto Építőanyag Kft. nem ad tájékoztatást a tudomására jutott személyes adatokról harmadik személyek részére, kivételt képeznek ez alól a jogszabályon alapuló hivatalos megkeresések.

Az “Adatkezelési tájékoztató” egyes verziói közül mindenkor a holnapon megjelenített változat tekintendő hatályosnak.

Felhívjuk továbbá figyelmet arra is, hogy amennyiben az egyes szolgáltatások igénybevételéhez megjelölt személyes adatokat nem adja meg, akkor azokat nem tudja igénybe venni.

7.1./ Ügyfélkapcsolat, üzleti kapcsolat létesítése, annak fennállása alatt kezelt adatok

1. Vásárlói adatok:

A kezelt adatok köre: név, cím, adószám, e-mail cím, telefonszám, vásárlás napja, időpontja, helye, vásárolt termék megnevezése, mennyisége, ára, kiszállítás esetén a szállítási cím.

Az adatkezelés jogalapja: Az érintett önkéntes hozzájárulása (Info tv. 5. § (1) bekezdés a) pontja), szerződésen alapuló adatkezelés (Info tv. 6. § (4) bekezdés, valamint a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése.

Az adatkezelés célja: Az üzletünkben vagy a webáruházakban történő vásárlás, számla kiállítása, a vásárlók nyilvántartása, egymástól való megkülönböztetése, a megrendelések teljesítése, a vásárlás és fizetés dokumentálása, számviteli kötelezettség teljesítése, vásárlói kapcsolattartás, a vásárlói szokások elemzése.

Az adatkezelés időtartama: A vásárló adatait a hozzájárulásának visszavonásáig kezeljük. A számlát a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése szerinti 8 évig őrizzük. Az egyes kapcsolattartási csatornák esetén, azzal összefüggésben a hozzájárulás visszavonásáig kezeljük a kapcsolattartásra megadott adatot.

Kártyás vásárlás esetén a bankkártya és a kártyás fizetés tranzakció adatait Sto Építőanyag Kft. Pénzügyi Osztálya kezeli

Web: www.sto.hu

Adatfeldolgozás: nincs

Az adatszolgáltatás módja: önkéntes, vagy jogos érdek alapján

2. Online tevékenység

weboldal használata

A kezelt adatok köre: dátum, a honlap használatának időpontja, felhasználó eszközének és böngészőjének adatai, felhasználó számítógépének IP címe, földrajzi elhelyezkedése

Az adatkezelés jogalapja: Az érintett önkéntes hozzájárulása (Info tv. 5. § (1) bekezdés a) pontja)

Az adatkezelés célja: a honlap látogatói adatainak figyelemmel kísérése, a honlap működésének biztosítása, visszaélések megakadályozása

Az adatkezelés időtartama: honlap látogatói esetében egy hónap

Adattovábbítás jogalapja: az Info tv. 8. § (1) bekezdés b) pontja alapján

Adatfeldolgozó: nincs

Az adatszolgáltatás módja: önkéntes, vagy jogos érdek alapján

3. Marketing tevékenységek

Promóciók, aktivitások, regisztráció, hírlevél küldés, remarketing, egyéb online marketing tevékenységek

A kezelt adatok köre: név, cím, e-mail cím, telefonszám, kapcsolattartó neve, e-mail címe, mobil telefonszáma, beosztása, érdeklődési köre, melyik rendezvényen kíván részt venni

Az adatkezelés jogalapja: Az érintett önkéntes hozzájárulása (Info tv. 5. § (1) bekezdés a) pontja), a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése, a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. §

Az adatkezelés célja: az aktuális akciókról, promóciókról, nyereményjátékokról történő értesítés az érintett által választott és engedélyezett csatornán.

Az adatkezelés időtartama: A vásárló adatait a hozzájárulásának visszavonásáig kezeljük. A számlát a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése szerinti 8 évig őrizzük. Az egyes kapcsolattartási csatornák esetén, azzal összefüggésben a hozzájárulás visszavonásáig kezeljük a kapcsolattartásra megadott adatot.

Az adatszolgáltatás módja: önkéntes, vagy jogos érdek alapján

A nyereményjáték esetén a nyertesének neve és a nyereményátvételről készült fotó – annak érintett általi engedélyezése esetén – a Sto Építőanyag Kft. saját weboldalán kerül közzétételre.

8./ Adatbiztonság

1. Az adatkezelő úgy tervezi meg és hajtja végre az adatkezelési műveleteket, hogy biztosítsa az érintettek magánszférájának védelmét.

2. Az adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról (jelszóval, vírusirtóval való védettség), megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Info tv., valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

3. Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi az adatkezelő különösen

 • a jogosulatlan hozzáférés,
 • a megváltoztatás,
 • a továbbítás,
 • a nyilvánosságra hozatal,
 • a törlés vagy megsemmisítés,
 • a véletlen megsemmisülés és sérülés,
 • az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

4. Az adatkezelő megfelelő technikai megoldással biztosítja, hogy a nyilvántartásokban tárolt adatok közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők.

5. A személyes adatokhoz való jogosulatlan hozzáférés, az adatok megváltoztatása és jogosulatlan nyilvánosságra-hozatala, vagy felhasználása megakadályozása érdekében az adatkezelő gondoskodik:

 • a megfelelő informatikai, műszaki környezet kialakításáról, üzemeltetéséről,
 • a szolgáltatásnyújtásban résztevő munkatársai ellenőrzött kiválasztásáról, felügyeletéről,
 • a részletes üzemeltetési, kockázatkezelési és szolgáltatási eljárásrendek kiadásáról.

6. A fentiek alapján szolgáltató biztosítja, hogy az általa kezelt adat

 • a jogosult számára rendelkezésre álljon,
 • hitelessége és hitelesítése biztosított,
 • változatlansága igazolható,

legyen.

7. Adatkezelő és annak tárhely-szolgáltatójának informatikai rendszere véd többek között: 

 • a számítástechnikai csalás,
 • a kémkedés,
 • a számítógépvírusok,
 • a spam-ek,
 • a hack-ek
 • és egyéb támadások ellen.
9./ Jogorvoslati lehetőségek

Ön bármikor kapcsolatba léphet az adatvédelmi tisztségviselővel a Bevezetőben feltüntetett kapcsolattartási módokon az alábbi jogai gyakorlása érdekében.

Önnek e körben:

 • Joga van az adatkezelésre vonatkozó információkról, valamint a feldolgozott adatokról másolatot kérni (hozzáférési jog GDPR 15. cikk, Info tv. 15. §),
 • Joga van a pontatlan adatok helyesbítését vagy befejezetlen adatok kijavítását kérni, (helyesbítéshez jog GDPR 16. cikk, Info tv. 17. §)
 • Joga van személyes adatainak törlését kérni, továbbá joga van ahhoz ha, hogy ha a személyes adatai nyilvánosságra kerültek, törlés iránti kérelmét más adatkezelők részére is továbbítsák (törléshez való jog GDPR 17. cikk, Info tv. 17. § (2) bek.),
 • Joga van kérni az adatkezelés korlátozását (adatkezelés korlátozásához való jog GDPR 18. cikk, Info tv. ),
 • Joga van az Önre vonatkozó személyes adatokat strukturált, általánosan használt és gépileg olvasható formában megszerezni, valamint ezen adatok átadását kérni egy másik adatkezelő részére (adathordozhatósághoz való jog GDPR 20. cikk),
 • Joga van az adatkezelés ellen tiltakozni (tiltakozáshoz való jog GDPR 21. cikk, Info tv. 21. §),
 • Joga van a hozzájárulásán alapuló adatkezelésnél a hozzájárulásának bármikori visszavonására. A hozzájárulás visszavonása az azt megelőző időszak adatkezelésének jogszerűségét nem befolyásolja. (hozzájárulás visszavonásához való jog, GDPR 7. cikk (3) bek.).
 • Joga van a felügyeleti hatóságnál panaszt benyújtani, ha úgy ítéli meg, hogy az adatkezelés valamely jogszabállyal ellentétes. (felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog GDPR 77. cikk)

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését vagy zárolását az adatfelvételénél jelzett módon, illetve a Sto Építőanyag Kft. Bevezetőben meghatározott elérhetőségein.

 • tájékoztatás:

Az érintett kérelmére a Sto Építőanyag Kft. tájékoztatást ad a kezelt adatok köréről, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről és az arra megtett intézkedésekről, továbbá adattovábbítás esetén annak jogalapjáról és címzettjéről. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül közérthető formában – az érintett erre irányuló kérelmére írásban – adja meg a tájékoztatást. E tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be.

 • helyesbítés:

Az érintett kérheti személyes adatai helyesbítését, ha az a valóságnak nem felel meg és a valóságnak megfelelő személyes adat az adatkezelőnél rendelkezésre áll.

 • adatok zárolása:

Az érintett kérelmére, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit a Sto Építőanyag Kft. zárolja a kérelmező személyes adatait. A zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

 • adat törlése:

A Sto Építőanyag Kft. a személyes adatot törli, ha:

– kezelése jogellenes,

– az érintett kéri,

– a kezelt adat hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható – feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki,

– az adatkezelés célja megszűnt, vagy

– az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt,

– azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

A személyes adatok törlésére, zárolására, helyesbítésére 25 nap áll az adatkezelő rendelkezésére. Amennyiben az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti igényét nem teljesíti, 25 napon belül írásban közli az elutasítás indokait.

 • Tiltakozás személyes adat kezelése ellen:

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha

 1. a) a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;
 2. b) a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;
 3. c) törvényben meghatározott egyéb esetben.

A Sto Építőanyag Kft. a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha az adatkezelő az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Amennyiben az adatkezelő a kérelemre nem válaszol, illetve az érintett az adatkezelőnek a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen – annak közlésétől (vagy a határidő elmulasztásától) számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat.

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik (A Budapest Környéki Törvényszék elérhetősége: 1146 Budapest, Thököly út 97-101., tel.: (06 1) 273 3999.

A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak kárt okoz, köteles azt megtéríteni. Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az érintett személyiségi jogát megsérti, az érintett az adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet. Az érintettel szemben az adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért is. Az adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Adatkezelő nem téríti meg a kárt annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: 06.1.391.1400

Fax: 06.1.391.1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap: http://www.naih.hu

 

Dunaharaszti, 2020.04.01.

 

Sto Építőanyag Kft.